↑ Návrat na Městský úřad

Povinně zveřejňované informace

Odpovědi na položené dotazy naleznete na stránce Evidence zveřejněných informací a zodpovězené dotazy.

Informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.

Úplný název obce

Město Košťany, Teplická 297, Košťany

IČO

00266400

Důvod a způsob založení obce

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Organizační struktura

více na stránce Organizační struktura

Kontaktní informace

více na stránce Kontakty

Opravné prostředky

více na stránce Opravné prostředky

Způsob podání žádostí

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • Telefonicky
  • Emailem
  • Elektronickým podáním (využitím Kontaktního formuláře)

Sazebník úhrad naleznete na stránce trvalých dokumentů.

Žádosti o informace

více na stránce Žádosti o informace

Sazebník pro poskytování informací

K vyžádání na MěÚ Košťany.

Adresa elektronické podatelny

  • Zkratka subjektu: KOSTANY

Evidence zveřejněných informací a zodpovězené dotazy

Odpovědi na otázky položené dle 106/1999 sb. Poznámka: Jednotlivé odpovědi jsou ukládány ve formátu (*.pdf) ROK 2017 Evidence zveřejněných informací podle zák. č. 106/1999 Sb., v roce 2017 (*.pdf) ROK 2016 Výroční zpráva 2016 (*.pdf) Evidence zveřejněných informací podle zák. č. 106/1999 Sb., v roce 2016 (*.pdf) ROK 2015 Výroční zpráva 2015 (*.pdf) Evidence zveřejněných …

Zobrazit stránku »

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví: pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to …

Zobrazit stránku »

Organizační struktura

Organizační struktura Městského úřadu Košťany.

Zobrazit stránku »

Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů: Lhůty Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) – 7 dnů Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů …

Zobrazit stránku »