Návrat na Městský úřad

Povinně zveřejňované informace

  1. Název organizace
Město Košťany, Teplická 297, Košťany
2. Důvod a způsob založení Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
 3. Organizační struktura viz  Organizační struktura
4.1, 4.2  Kontaktní spojení

4.5

 MĚSTSKÝ ÚŘAD KOŠŤANY
Teplická 297
417 23 Košťany
email: mesto@kostany.cz
tel: 417 568 183, 417 568 477
více kontaktů na: Telefonní seznam
 4.3 Úřední hodiny
Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 8:00-11:00 12:30-17:00
Úterý 6:15 – 8:00
Středa 8:00-11:00 12:30-17:00
Čtvrtek 6:15 – 8:00
Pátek
4.6 Adresa internetové stránky www.kostany.cz
4.7 Adresa elektronické podatelny mesto@kostany.cz
5. Případné platby lze poukázat ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. – pobočka TEPLICE
číslo příjmového účtu: 19-1060439319/0800
6. IČ 00266400
7. DIČ CZ00266400
8.1 Dokumenty viz Platné předpisy města
8.2 Rozpočet města viz Rozpočet města
9. Žádosti o informace Základní informace jsou zveřejňovány na úřední desce.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) jsou poskytovány v souladu s ustanoveními tohoto zákona.

Žadatel může být odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud bude žadatel trvat na individuálním vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět.

Žádost lze podat:

  • do podatelny městského úřadu
  • prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu mesto@kostany.cz
  • prostřednictvím datové schránky
  • elektronickým podáním prostřednictvím služby Kontaktní formulář
  • poštou

více na: Žádosti o informace

10. Formuláře viz Formuláře ke stažení
14. Nejdůležitější předpisy – Ústava ČR
– Listina základních práv a svobod
– zákon o obcích
– zákon o úřednících
– stavební zákon
– živnostenský zákon
– zákon o živnostenských úřadech
– zákon o pozemních komunikacích
– silniční zákon
– zákon o archivnictví
– zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon o sociálních službách
– krizový zákon
– školský zákon
– zákon o obecní policii
– přestupkový zákon
– zákon o správním řízení (správní řád)
– občanský zákoník
– zákon o sociálně-právní ochraně dětí
– obchodní zákoník
– zákon o zadávání veřejných zakázek
– zákon o veřejné podpoře
– zákon o správě daní a poplatků
– zákon o finanční kontrole
– zákon o místních poplatcích
– vodní zákon
– zákon o ochraně přírody a krajiny
– zákon o odpadech
– zákon o ochraně ovzduší
– zákon o matrikách
– zákon o evidenci obyvatel
– zákon o státním občanství
– zákon o občanských průkazech
– zákon o cestovních dokladech
– zákon o veřejných dražbách
– zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
– zákon o svobodném přístupu k informacímdále viz Platné předpisy města
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací (*.pdf)
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. viz Evidence zveřejněných informací a zodpovězené dotazy
19. Seznam organizací viz Příspěvkové organizace a další organizace ve městě

 

Evidence zveřejněných informací a zodpovězené dotazy

Odpovědi na otázky položené dle 106/1999 sb. Poznámka: Jednotlivé odpovědi jsou ukládány ve formátu (*.pdf) ROK 2018 Žádost o informaci č. 01/2018-106/1999 (*.pdf) Žádost o informaci č. 02/2018-106/1999 (*.pdf) Žádost o informaci č. 03/2018-106/1999 (*.pdf) ROK 2017 Výroční zpráva 2017 (*.pdf) Žádost o informaci č. 01/2017-106/1999 (*.pdf) Žádost o informaci č. 02/2017-106/1999 (*.pdf) Žádost o …

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví: pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to …

Organizační struktura

Organizační struktura Městského úřadu Košťany.

Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů: Lhůty Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) – 7 dnů Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů …