Return to Usnesení zastupitelstva města

Usnesení z jednání ze dne 15.12.2015 (*.pdf)

Usnesení z jednání ze dne 15.12.2015 (*.pdf)

Permanent link to this article: http://www.kostany.cz/statni-sprava/zastupitelstvo/zapisy-z-jednani-zastupitelstva/usneseni-ze-zasedani-zastupitelstva-15-12-2015-podepsane/