Return to Usnesení zastupitelstva města

Usnesení z jednání ze dne 04.05.2016 (*.pdf)

Usnesení z jednání ze dne 04.05.2016 (*.pdf)

Permanent link to this article: http://www.kostany.cz/statni-sprava/zastupitelstvo/zapisy-z-jednani-zastupitelstva/usneseni-ze-zasedani-zastupitelstva-4-5-2016-podepsane/