Zpět na O městě

Podpořené projekty

Snížení energetické náročnosti kina v Košťanech (2021-2022)

Předmětem podpory je zateplení obvodového zdiva, podlahy, výměna oken a zateplení střechy objektu kina ve městě Košťany. Dále došlo k výměně zdroje tepla a úpravě otopné soustavy. Pro větrání prostoru sálu je realizována kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

 • Dotace: 3 112 258,- Kč (50%)
 • Vlastní zdroje: 3 112 258,- Kč (50%)
 • Celkem : 6 224 516,- Kč

Realizace projektu 27.7.2021 – 31.8.2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

 • Dotace: 2 033 000,- Kč
 • Vlastní zdroje: 107 000,- Kč
 • Celkem : 2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zajištění bezpečnosti dopravy ve městě Košťany (2020-21)

Předmětem projektu je výstavba chodníků a vznik 2 nových míst pro bezpečné přecházení chodců přes komunikace III/25340 a III/25342 ve městě Košťany. V rámci realizace stavby bude dále řešena instalace prvků mobiliáře (odpadkové koše, autobusové přístřešky, květináče) a vodorovné dopravní značení.
Hlavním cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších podél silnic III/25340 a III/25342 a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace.


POŘÍZENÍ HASIČSKÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO MĚSTO KOŠŤANY (2019)

 

Podpořeno v rámci výzvy MAS Cínovecko

Více informací o pořízení vozidla na stránce o JSDH Košťany.


Enegetické úspory v bytových domech ve Střelné (2018)

 • Zateplený dům ve Střelné, Sídlišti.

  dotace byla poskytnuta v rámci výzvy č. 37
  Energetické úspory v bytových domech II

 • podpořeny byly objekty:
  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 159-160

  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 161-162

  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 163-164

  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 165-166

 • cíle projektů: Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti bytového domu. Zatepleny byly obvodové stěny, strop pod půdou a podlaha nad suterénem, v objektu byla osazena nová okna s izolačním dvojsklem
 • celkové náklady projektů: 13.160.216,00 Kč bez DPH (dle SOD)
 • realizace projektů: 2. polovina roku 2018
 • Identifikace jednotlivých projektů  (*.pdf)

Projekty podpořené Ústeckým krajem

Kanalizace Košťany – Hampuš, Zámeček (2019 – 2021)

 • cíle projektu: Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce a zkapacitnění kanalizace v oblasti Košťany, ulice k Zámku a v lokalitě Hampuš.
 • Dotace Ministerstva zemědělství: 3.974.000 Kč
 • Dotace Ústeckého kraje z FVH: 4.999.893 Kč
 • Celkové náklady projektu: 11.439.466 Kč

Obnova místních komunikací – město Košťany (2021)

 • cíle projektu: Cílem projektu byla obnova místních komunikací v oblasti Hampuše, Staré Střelné, ulice K Zámku a v ulici Kamenný Pahorek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/o-meste/projekty-podporene-evropskou-unii/