Zpět na Příspěvky města

Dotace na fotovoltaiku

DOTAČNÍ PROGRAM č. 2.2022_E_2

Název programu:                 EKOLOGIE 2- FOTOVOLTAIKA

 

CÍL PROGRAMU:                             

ZEJMÉNA ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI OBJEKTŮ PRO BYDLENÍ OBČANŮ MĚSTA KOŠŤANY

Poskytovatel dotace:                    Město Košťany

Finanční objem:                               dle schváleného rozpočtu města Košťany pro daný kalendářní rok

Cílová skupina:                                 obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Košťany

Zaměření programu:

 • Zejména zvýšení energetické soběstačnosti bydlení občanů města Košťany

 

Podporované zdroje:                     Fotovoltaika bez /vč. baterie (FV)

 

Závazné ukazatele jsou:

Finanční parametry

Oprávněný žadatel

Vhodný objekt

Časové období

 

Finanční parametry:

 • žádost o dotaci na fotovoltaiku vč. nebo bez baterie (dále jen FV), může podat žadatel, který splní závazné ukazatele programu a nepřesáhne součet všech čerpaných dotací/podpor na danou akci 90% s tím, že z tohoto programu bude vyplacena dotace ve výši max. 70.000,- Kč / objekt / kalendářní rok.
 • Dotace na fotovoltaiku se dají sčítat i s dotacemi/podporami z jiných zdrojů za dodržení výše uvedeného pravidla 90%.

 

Hodnocení:

 1. Dotaci může získat oprávněný žadatel s „vhodným“ objektem
 2. Dále rozhoduje datum podání žádosti.

 

Příklady:

 • Celkové náklady na FV-100.000,- Kč, dotace od státu 50.000,- Kč, dotace od města Košťany – 40.000,- Kč (splněna podmínka 90% součtu podpor)
 • Celkové náklady na FV-150.000,- Kč, dotace od státu 100.000,- Kč, dotace od města Košťany – 35.000,- Kč (dotace města byla krácena na 35.000,- Kč, aby byla splněna podmínka 90% součtu podpor)

 

Oprávněný žadatel:          

 • Žádost si může podat každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Košťany, která je majitelem „vhodného“ objektu (vhodný objekt-dle pravidel)

 

Vhodný objekt: 

 • Dotace může být poskytnuta pouze na objekt na katastru města Košťany, který je ve vlastnictví oprávněného žadatele a jedná se o objekt určený k bydlení:

a) -rodinný dům, kde je minimálně 1 osoba trvale hlášena;

b) -bytový dům, kde je minimálně 1 osoba trvale hlášena;

c) -rekreační objekt s č.p./č.ev.-kde je minimálně 1 osoba trvale hlášena

d) -novostavba (platné stavební povolení – objekt pro bydlení, pro novostavbu bez trvale hlášené osoby).

Na daný objekt může být poskytnuta pouze jedna dotace na FV, může být v dalších letech dotace opakována, nejdříve však po 20 letech.

 

Časové období:      

 • Žádost o dotaci může žadatel podat od 1. května v daném kalendářním roce, kdy bude akci realizovat, zahajovat realizaci.
 • Žádost o dotaci může žadatel podat po 1. 5. v daném roce, a to i na projekty realizované v minulosti, pokud daný projekt odpovídá podporovanému zdroji (FV). Termín od dokončení projektu (kolaudace, kolaudační souhlas, nebo proplacení poslední fa – výpis z banky) do podání žádosti nesmí být delší než jeden rok.
 • Neuspokojené žádosti z hlediska nedostatku finančních prostředků nebudou evidovány ve smyslu dalšího pořadí a žadatel bude informován o nepřidělení dotace z důvodu nedostatku finančních prostředků a může si žádost podat případně příští rok znova.
 • Schválený projekt musí být dokončen včetně podání závěrečné zprávy do 2 let od data přidělení dotace, které je uvedeno na rozhodnutí.

 

Příklady:

 • Náklady na FV-100.000,- Kč – faktura byla uhrazena dne 2.5.2021(nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí ze dne 2.5.2021), žadatel podá žádost 1.5.2022, může žádat splnil podmínku 1 roku zpětně.
 • Náklady na FV-100.000,- Kč – faktura byla uhrazena dne 2.5.2021(nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí ze dne 2.5.2021), žadatel podá žádost 2.5.2022, může žádat splnil podmínku 1 roku zpětně.
 • Náklady na FV-100.000,- Kč – faktura byla uhrazena dne 2.5.2021(nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí ze dne 2.5.2021), žadatel podá žádost 3.5.2022, nemůže žádat nesplnil podmínku 1 roku zpětně o jeden den.

 

Obsah žádosti o poskytnutí dotace bude předložen na podatelnu města v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – Rada města Košťany – dotace: Ekologie 2 – Fotovoltaika“, obálka bude obsahovat:

 • Vyplněná žádost dle přílohy
 • Výpisu z KN pro daný objekt (stačí z internetu), kde bude uvedeno, že žadatel je vlastníkem. V případě jakékoliv formy spoluvlastnictví bude uveden souhlas spoluvlastníka nemovitosti s realizací dané akce.

 

Finanční čerpání dotace:

 • Na základě schválené žádosti bude žadateli vydáno rozhodnutí o přidělení dotace, čerpání finančních prostředků proběhne do 30 dnů od předložení závěrečné zprávy včetně žádosti o platbu.

 

Závěrečná zpráva obsahuje:

 • Kopie všech rozhodnutí o přidělení všech dotací/podpor na danou akci, případně čestné prohlášení o poskytnutých dotací/podpor.
 • Fotodokumentace projektu (ideálně 2 fotografie před a po realizaci dané akce).
 • Vyplněné závěrečná vyhodnocení akce včetně žádosti o proplacení dotace.
 • Kopie dokladů o uhrazení všech nákladů na danou akci, faktury + bankovní výpis o úhradě fa.

 

Závěrečná stanovení:

 • Projekt musí být dokončen včetně podání závěrečné zprávy do 2 let od data přidělení dotace, které je uvedeno na rozhodnutí, o případném prodloužení termínu dokončení projektu rozhodne poskytovatel na základě předložené žádosti. Prodloužení termínu na dokončení projektu není nárokové, v případě prodloužení termínu může být prodlouženo pouze 1x v max. délce 1 roku, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • Udržitelnost projektu je 5 let, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • Udržitelnost projektu přechází i na nového vlastníka v případě prodeje, darování, úmrtí, původní žadatel uvede do případné kupní, darovací smlouvy, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • Žadatel musí poskytovateli umožnit kontrolu dodržování vyčerpané dotace po dobu udržitelnosti projektu např. kontrolou provedenou na místě, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • V případě nejasností (např. uznatelnosti typu kotle atd.) rozhodne ZM o případném přidělení dotace na svém veřejném zasedání.

 

Dotační program byl schválen Zastupitelstvem města Košťany dne 30. 3. 2022 usnesením č. 44/2022.

Přílohy dotačního programu:

 • ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ FOTOVOLTAIKY – ZDE (*.pdf)
 • ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ FOTOVOLTAIKY – ZDE (*.pdf)

Dotační program ve formátu (*.pdf)  k vytištění – ZDE

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/prispevky-mesta/dotace-na-fotovoltaiku/