Vrátit se na Příspěvky města

Dotace na podporu sportovního a kulturního vyžití mládeže

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu a kulturního vyžití mládeže – od 1.1.2019

 

Město Košťany uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu kultury, sportu a tělovýchovy mládeže proto, aby zajistilo co největšímu podílu mládeže zdravé a přiměřené organizované využití volného času. Tím chce podpořit zlepšení zdravotního stavu mládeže, získání zdravých návyků, a především dosáhnout snížení kriminality, alkoholismu a drog mezi mládeží. Pro rozdělení uvolněných prostředků platí tato pravidla:

   1. Z rozpočtu města se vyčleňují na tyto účely finanční prostředky dle schválení zastupitelstva města Košťany, a to v takové výši, kterou si město může v daném roce dovolit.
   2. Dotace jsou určeny pro organizace, zabývající se v průběhu roku soustavně a systematicky (alespoň 2krát týdně po celý rok, vyjma letních prázdnin) sportovní, turistickou, kulturní, uměleckou a podobnou činností košťanské mládeže do 19 let (mládež, na kterou je žádáno nedosáhne věku 20 let v době podání žádosti, každý mládežník dostane v souhrnu jednu výši dotace, při dvou žádostech se bude dělit dotace dvěma, při třech třemi atd.).

 

Město Košťany rozdělí vyčleněné prostředky:

 • 80% – pro jednotlivé organizace na počet mládeže k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů, maximálně však 5.000,- Kč/1 mládežník-ce. (Dotace dle čl. I)
 • 10%  –  na mimořádné a významné akce, sportovní turnaje atd. (Dotace dle čl. II)
 • 10%  –  na údržbu a opravu sportovišť, pokrytí neinvestičních nákladů. (Dotace dle čl. III) 

 

I. Dotace dle počtu mládeže v jednotlivých organizacích – pravidelná činnost

   1. O dotaci žádají organizace každý rok písemně na město Košťany. V žádosti je třeba uvést název, statutární orgán, adresu a bankovní spojení organizace atd. – vše dle přílohy č.1. Žádosti se předkládají do 15. 1. v daném roce.
   1. Rozdělení uvolněné částky na jednotlivé sportovní, kulturní organizace, spolky atd. vypočte a schválí RM, popř. ZM (dle zákonných limitů). Výše částky se vypočte podle počtu mládeže s trvalým pobytem ve městě Košťany, registrované v daných organizacích k 30. listopadu předchozího roku. Dotace se vyplácejí na základě uzavřených smluv.
   1. Dotace se poskytuje sportovním a kulturním organizacím, spolkům, které splní následující podmínky:
   • Mládež provádí soustavnou a pravidelnou činnost, organizace doloží rozpisem pravidelných tréninků, cvičení, akcí apod.
   • Mládež, na kterou je žádáno nedosáhne věku 20 let v době podání žádosti.
   • Žadatel musí mít splněny všechny náležitosti z předchozích let vůči městu Košťany.
   • Mládežník musí mít trvalý pobyt ve městě Košťany v době podání žádosti.
   1. Poskytnuté dotace je možno použít pouze pro podporu sportovní, tělovýchovné a podobné činnosti mládeže, nelze je použít na investice, mzdy a odměny zaměstnanců organizace. Typické oblasti využití prostředků jsou např.:
   • náklady na pořízení sportovního náčiní a jednotného oblečení
   • náklady spojené s účastí mládeže na soustředěních, soutěžích – startovné, doprava (při vyúčtování předloží cest. příkaz, kopii velkého technického průkazu silničního motorového vozidla)
   • ubytování a stravování (nutno doložit jmenovitým seznamem), náhrada rozhodčím, ceny atd.
   • provoz (včetně el. energie, plynu, vodného stočného, odpadů atd.), opravy sportovišť
   • zaplacené nájemné za sportoviště.

 

II. Dotace určené na mimořádné a významné akce, sportovní turnaje:

   1. O dotaci žádají organizace každý rok písemně na město Košťany. V žádosti je třeba uvést název, statutární orgán, adresu a bankovní spojení organizace atd. – vše dle přílohy č.2.
   2. Žádosti lze předkládat v průběhu celého roku, první rozdělení této dotace proběhne nejdříve po 31.3. v daném roce, další rozdělování dotací v průběhu roku proběhne dle finančních možností, předložených žádostí a výše nerozdělených finančních prostředků – zůstatku.
   3. Dotace jsou určeny na náklady spojené s pořádáním mimořádných a významných akcí nebo na náklady spojené s účastí členů jednotlivých organizací na těchto akcích. Nelze je použít na investice, mzdy a odměny zaměstnanců organizace.
   4. Žádosti o přidělení zpracuje a schválí RM, popř. ZM (dle zákonných limitů). Dotace se vyplácejí na základě uzavřených smluv.

 

III. Dotace k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů spojených s provozem a údržbu vlastního sportoviště

   1. O dotaci žádají organizace každý rok písemně na městě Košťany organizace, které soustavně pečují o sportující mládež. V žádosti je třeba uvést název, statutární orgán, adresu a bankovní spojení organizace atd. – vše dle přílohy č.3.
   2. – výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců, dokládající, že žadatel je vlastníkem nemovitosti, určené k provozování sportovní činnosti v katastru obce Košťany a Střelná
   3. Žádosti lze předkládat v průběhu celého roku, první rozdělení této dotace proběhne nejdříve po 31.3. v daném roce, další rozdělování dotací v průběhu roku proběhne dle finančních možností, předložených žádostí a výše nerozdělených finančních prostředků – zůstatku.
   4. Dotace musí být použita a vyúčtována v běžném roce.
   5. Žadatel musí splňovat kritéria pro poskytnutí dotace dle počtu mládeže (článku I.), zároveň výše této dotace (dle čl. III) nesmí překročit výši dotace (dle článku I.- pro jednotlivou organizaci dle počtu mládeže) v daném roce.
   6. Poskytnuté dotace je možno použít pouze pro neinvestiční správu a údržbu vlastních sportovišť, nelze je použít na investice.

 

Společné ustanovení:

   1. Tyto pravidla se neřídí směrnicí města o zadávání veřejných zakázek.
   2. Schválením této směrnice se ruší všechny předchozí pravidla pro podporu sportu.
   3. RM, ZM si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci.
   4. Platnost pravidel je od 1. 1. 2019.
   5. RM, ZM může upravit obsah příloh dle potřeb města.

 

Město Košťany si vyhrazuje právo kontroly vykázané členské základny, pravidelné a soustavné sportovní činnosti a použití dotace. Organizace, která přidělené prostředky použije k jiným účelům, než byly uvedeny ve smlouvě a v rozporu s pravidly, ztrácí v příštím roce nárok na příspěvek.

 

Pravidla schválena usnesením zastupitelstva města Košťany č. 36/2018/2 ze dne: 21. 11. 2018.

Dokument ke stažení ve formátu *.pdf : Pravidla sport kultura mládež 2018

[important]Příloha 1 – Žádost o přidělení dotace na děti – MS Word (*.docx) / Formát pro tisk (*.pdf)[/important]
[important]Příloha 2 – Žádost na mimořádné a významné akce – MS Word (*.docx) / Formát pro tisk (*.pdf)[/important]
[important]Příloha 3 – Žádost k částečnému pokrytí neinvest. nákladů – Formát pro tisk (*.pdf)[/important]

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/prispevky-mesta/prispevky-mesta/