Reportáž: Mateřská školka Košťany včera a dnes

Připravili jsme pro vás ohlédnutí za současností a minulostí mateřských školek v Košťanech. Podívejte se na ně společně s fotogalerií z oslav 65 let od vzniku Košťanské školky.


Historie dnešní mateřské školy sahá do počátků českého školství v Košťanech. Opatrovny, předchůdkyně dnešních mateřských škol, byly v poněmčeném pohraničí zřizovány Ústřední maticí školskou v Praze (ÚMŠ), která hradila veškeré finanční náklady spojené s provozem. Opatrovny vedle sociálně výchovného poslání plnily také velmi důležitý úkol: probouzet i v dětech ze smíšených manželství národní uvědomění. V Košťanech zřídila ÚMŠ opatrovnu v roce 1892, tedy již před 119 lety. Byla umístěna v čp. 178 v Hrobské ulici a navštěvovaly ji děti ve věku tří až šesti let. První opatrovnicí (pěstounkou) byla paní Bílková. V roce 1909 byla opatrovna přemístěna do domu čp. 290 v téže ulici. Po vzniku samostatného Československa převzala opatrovnu roku 1921 od ÚMŠ obec, která se zavázala hradit veškeré osobní a věcné náklady spojené s provozem opatrovny. V té době do dvou oddělení docházelo denně přes 90 dětí. Správu opatrovny až do roku 1927 vedla učitelka Emilie Hladká z Běhánek, výchovnou činnost na II. oddělení vedla učitelka Miluška Klímová do roku 1929.

Po dostavbě nových českých škol Jana Ámose Komenského byla opatrovna přemístěna do obecné školy, kde měla dvě prostorné a světlé třídy. Od roku 1927 byly opatrovny postupně zestátňovány a veškeré náklady převzalo ministerstvo školství a národní osvěty Československé republiky. Správcem „Státní mateřské školy a opatrovny“, jak zněl název mateřské školy od školního roku 1927/1928, byl jmenován tehdejší řídící učitel obecné školy František Pošík, který byl ve funkci až do záboru pohraničí fašistickým Německem. Výchovnou činnost na prvním oddělení vedla do roku 1930 učitelka Emilie Hladká, na druhém oddělení učitelka Anna Svobodová.

Provoz mateřské školy v osvobozené vlasti byl zahájen již 22. června 1945 v budově bývalé „německé“ školy v ulici Edvarda Beneše, kam se hlásilo téměř 100 dětí, takže bylo nutno zřídit další oddělení. V říjnu 1945 bylo zřízeno třetí oddělení MŠ a umístěno v obecné škole. Oddělení vedla učitelka Anna Chýlová, roz. Svobodová, která se po válce opět vrátila na Teplicko. Ve školním roce 1946/1947 byla zřízena jednotřídní mateřská škola ve Střelné s učebnou, hernou a šatnou (výpomocná učitelka Anna Záhoříková) a byla pod správou košťanské mateřské školy. Rozhodnutím Zemského národního výboru v Praze z dubna roku 1946 byla pro účely mateřské školy a jeslí převedena do majetku MNV v Košťanech z Fondu národního majetku vila čp. 291 v Husově ulici. Ve dnech 15. až 24. listopadu 1946, po provedených stavebních úpravách, byly sem z bývalé „německé“ školy (později rekonstruované pro hornické učiliště SHD) přestěhovány do přízemí dvě oddělení MŠ a do prvního poschodí jesle. U příležitosti státní návštěvy ministra vnitra ČSR Františka Noska a předsedy Ústřední rady odborů Antonína Zápotockého dne 24. dubna 1947 v Košťanech, u příležitosti zestátnění řady průmyslových podniků v severních Čechách, byla obě zařízení pojmenovány na „Dětský domov Klementa Gottwalda“ (tento název byl po roce 1960 zrušen). Ředitelkou mateřské školy byla jmenována Anna Chýlová.

V roce 1948 se objevila na teplickém okrese dětská obrna. Školní rok 1948/1948 byl proto zahájen až 30. září; naštěstí tato nebezpečná nemoc košťanské děti nepostihla. Roční průměrná docházka v letech 1946 – 1950 v mateřské škole v Košťanech byla 82 dětí, ve Střelné 20 dětí. Ve školním roce 1950/1951 se mateřská škola ve Střelné osamostatnila (ředitelka Emilie Panchartková). V srpnu 1950 byla ředitelka Anna Chýlová přeložena na jednu z teplických mateřských škol a novou ředitelkou byla jmenována Eva Kremlová.

V sedmdesátých letech minulého století, díky neustále stoupajícímu počtu nově narozených dětí, začal zvyšovat i zájem rodičů o umístění dětí do mateřské školy. Požadavky rodičů na umístění dětí do mateřské školy se nedařilo vždy splnit. Přednostně byly umisťovány děti pracujících maminek a děti, které měly nastoupit do základní školy. Situace byla velmi vážná, úkol přijímání dětí do mateřské školy převzal místní národní výbor a její školská a kulturní komise. Přestěhováním jeslí do jiné budovy by se mohly uvolnit prostory pro mateřskou školu, avšak OÚNZ Teplice na tento požadavek nepřistoupil. Umístit další třídu MŠ do základní školy se jevilo rovněž nereálně. Mnoho rodičů proto vodilo děti z Košťan do volnější střelenské mateřské školy.

V srpnu 1978 z rodinných důvodů odešla z funkce ředitelky Eva Kremlová, která zde působila od roku 1946. Od školního roku 1978/1979 odbor školství ONV na její místo jmenoval Jarmilu Novotnou. V tomto školním roce bylo započato s pravidelnými výjezdy dětí z mateřských škol v pánevních oblastech za zdravým ovzduším do škol v přírodě, organizovaných ONV v Teplicích. Na třítýdenní pobyty vyjížděly dvakrát ročně i děti zdejší MŠ. Nástupem nové vedoucí jeslí došlo k rozšíření spolupráce s tímto zařízením. Prováděly se vzájemné hospitace učitelek MŠ a sester a společně se řešily problémy s provozem budovy; ve spolupráci s MNV, ONV, okresním hygienikem a ostatními zainteresovanými orgány byla vedena jednání o zajištění rekonstrukce budovy, zakoupené MNV pro jesle. To se však nepodařilo realizovat, obrat nastal až po roce 1990, kdy byly jesle zrušeny.

Do dvou let byly svépomocnou prací zaměstnanců prostory bývalých jeslí v 1. poschodí zprovozněny pro potřeby MŠ. V následujících letech probíhaly práce na opravách a rekonstrukcích budovy, které vedly systematicky k vylepšování a modernizaci prostředí. Na tom mají opět velký podíl zaměstnanci svépomocnou prací a hlavně zřizovatel MŠ, město Košťany, který na tyto práce uvolnil finanční prostředky. Od 1. ledna 2001 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity.

Počty dětí střídavě kolísají, v 80 letech minulého století byly vysoké (až 56 dětí), pak následovaly slabší ročníky. V posledních letech se mateřská škola potýká opět s vysokým počtem dětí. Kvůli přísnějším hygienickým kriteriím však nynější kapacitu (45 dětí od roku 2007) nelze překračovat a žádostem rodičů o umístění dítěte do MŠ není možno vždy vyhovět. V současné době se uvažuje o využití půdních prostor pro zřízení III. třídy. Započetí prací však brání nedostatek finančních prostředků a do budoucna, pokud dojde ke zvětšení kapacity mateřské školy, je nutno počítat i se zvýšením provozních nákladů.

Košťanská mateřská škola vedle výchovně vzdělávací činnosti se aktivně podílí i na životě města. Děti vystupují dvakrát ročně na vítání nových občánků, setkáních představitelů města se seniory – jubilanty. Každoročně pořádá poznávací výlety, plavecké kurzy, výuku anglického jazyka a zve k vystupování divadelní soubory. Pravidelně spolupracuje se ZŠ, městským úřadem, Sborem dobrovolných hasičů, policií i lesní správou.

Mateřská škola v Košťanech v průběhu své pětašedesátileté existence prokázala, že předškolní výchova je jedním z nejdůležitějších článků školské soustavy. Poskytuje vhodné prostředí, pro děti vstřícné a podnětné, kde se cítí bezpečně, radostně a spokojeně. Prostředí, které dětem umožňuje projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Obohacuje denní program dítěte a umožňuje mu získávat první dovednosti, zkušenosti a poznatky pro úspěšný vstup do školy a do života.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/reportaz-materska-skolka-vcera-a-dnes/