Zpět na Platné předpisy města

Svatební obřady

V obřadní síni Městského úřadu Košťany se oddává každou sobotu v měsíci mimo státních svátků (mimo svátků). Obřady se mohou konat v době od 9:00 do 13:00

Oddávajícími jsou:

Tomáš Sváda – starosta
Zbyněk Král – místostarosta
Naďa Lebedová – radní
Mgr. Pavel Vondra – radní

Poznámka:

Pokud je sňatek uzavírán mimo stanovené termíny, činí správní poplatek 3000 Kč.

Doklady potřebné k uzavření manželství

Občané ČR k žádosti o uzavření manželství předloží tyto doklady:

  1. platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/
  2. rodný list – originál nebo úředně ověřená kopie
  3. pokud žadatel/ka není svobodný/á , doložit pravomocný rozsudek o rozvodu
   s nabytím právní moci předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelé/ho
   manžela/ky

 

Cizinec/ka předloží k žádosti o uzavření manželství tyto doklady:

  1. platný cestovní pas nebo platný průkaz totožnosti
  2. rodný list originál
  3. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s českým státním občanem,
   kde musí být vyznačeno jméno a příjmení žadatele, adresa, datum narození, státní
   občanství, osobní stav a věta, že žadatel je právně způsobilý uzavřít sňatek. Doklad o
   právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší
   6 měsíců.
  4. pokud snoubenec/ka není svobodný/á , rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci,
   případně úmrtní list manžela/ky
  5. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Cizineckou policií ČR, které
   nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství (pokud je snoubenec ze
   států EU tak nemusí dokládat).

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Pokud snoubenec nerozumí českému jazyku slovem i písmem, musí mít tlumočníka, pokud rozumí, doloží prohlášení, že rozumí slovem i písmem českému jazyku.

FORMULÁŘE:

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/platne-predpisy-mesta/terminy-svatebnich-obradu-pro-rok-2011/