Zpět na Městský úřad

Povinně zveřejňované informace

Organizační struktura města​

  1. Název
Město Košťany, Teplická 297, Košťany
2. Důvod a způsob založení Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
 3. Organizační struktura Organizační struktura města (*.pdf)
4.  Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Teplická 297
417 23 Košťany
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Teplická 297
417 23 Košťany
 4.3 Úřední hodiny
Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 8:00-11:00 12:30-17:00
Úterý 6:15 – 8:00
Středa 8:00-11:00 12:30-17:00
Čtvrtek 6:15 – 8:00
Pátek
4.4 Telefonní čísla tel: 417 568 183, 417 568 477
4.5 Číslo faxu fax: 417 568 027
4.6 Adresa internetové stránky www.kostany.cz
4.7 Adresa e-podatelny mesto@kostany.cz
viz » Podatelna
4.8 Další elektronické adresy starosta – svada@kostany.cz
místostarosta – kral@kostany.czvíce kontaktů na: Telefonní seznam
5. Případné platby lze poukázat ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. – pobočka TEPLICE
číslo příjmového účtu: 19-1060439319/0800
6. IČ 00266400
7. DIČ CZ00266400
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů viz Platné předpisy města
8.2 Rozpočet města viz Rozpočet města
9. Žádosti o informace Základní informace jsou zveřejňovány na úřední desce.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) jsou poskytovány v souladu s ustanoveními tohoto zákona.

Žadatel může být odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud bude žadatel trvat na individuálním vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět.

Žádost lze podat, jak:

  • ústně
  • telefonicky
  • písemně volnou formou
  • písemně prostřednictvím příslušného formuláře

Žádost lze podat, kde:

  • do podatelny městského úřadu
  • prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu mesto@kostany.cz
  • prostřednictvím datové schránky
  • elektronickým podáním prostřednictvím služby Kontaktní formulář
  • poštou

více na: Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti se přijímají v podatelně MÚ (informační oddělení).

Písemně na adrese: Teplická 297, 417 23 Košťany

Elektronicky: mesto@kostany.cz

Informace jsou zveřejňovány na:
– úředních deskách MÚ
– na webových stránkách města
– v Košťanském zpravodaji
– na informačních tabulích

11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí MÚ, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti města rozhoduje rada města, pokud zastupitelstvo města nestanoví, že rozhoduje jiný orgán města. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Pravomocné rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.
12. Formuláře viz Formuláře ke stažení
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/obcan/
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy – Ústava ČR
– Listina základních práv a svobod
– zákon o obcích
– zákon o úřednících
– stavební zákon
– živnostenský zákon
– zákon o živnostenských úřadech
– zákon o pozemních komunikacích
– silniční zákon
– zákon o archivnictví
– zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon o sociálních službách
– krizový zákon
– školský zákon
– zákon o obecní policii
– přestupkový zákon
– zákon o správním řízení (správní řád)
– občanský zákoník
– zákon o sociálně-právní ochraně dětí
– obchodní zákoník
– zákon o zadávání veřejných zakázek
– zákon o veřejné podpoře
– zákon o správě daní a poplatků
– zákon o finanční kontrole
– zákon o místních poplatcích
– vodní zákon
– zákon o ochraně přírody a krajiny
– zákon o odpadech
– zákon o ochraně ovzduší
– zákon o matrikách
– zákon o evidenci obyvatel
– zákon o státním občanství
– zákon o občanských průkazech
– zákon o cestovních dokladech
– zákon o veřejných dražbách
– zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
– zákon o svobodném přístupu k informacímdále viz Platné předpisy města
14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky, nařízení města.

viz Platné předpisy města

15 Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací (*.pdf)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Usnesení nadřízeného orgánu (*.pdf)
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzor licenčních smluv Město neposkytuje vzory licenčních smluv.
16.2 Výhradní licence Město neposkytuje výhradní licence.
17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. viz Evidence zveřejněných informací a zodpovězené dotazy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/povinne-zverejnovane-informace/