Zpět na Povinně zveřejňované informace

Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Městský úřad Košťany přijímá podání:
1. v analogové podobě
– podaná osobně na podatelně Městského úřadu Košťany
– podaná poštou.
2. v digitální podobě
– podaná na elektronickou adresu podatelny
– podaná do datové schránky
– podaná na přenosném technickém nosiči dat.
Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a digitálních dokumentů
doručovaných na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD):

Město Košťany
Teplická 297
417 23 Košťany

Způsob nakládání s dokumenty v analogové podobě, které jsou neúplné nebo nečitelné:

Pokud je doručený dokument v analogové podobě neúplný nebo nečitelný, a je možné určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, je odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Nelze-li určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny pro příjem dokumentů v digitální podobě:

mesto@kostany.cz

Identifikátor datové schránky pro příjem dokumentů v digitální podobě:

yixbdis

Přehled přenosných technických nosičů dat , které lze doručit na adresu podatelny Městského úřadu Košťany:

  •     CD
  •      DVD

 

Přípustné datové formáty dokumentů v digitální podobě jsou stanoveny v § 23 odst. 2 až 7 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 1 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů:

·         PDF ·         MPEG-1
·         PDF/A ·         GIF
·         PNG ·         MP2, MP3
·         TIF/TIFF ·         WAV, PCM
·         JPEG/JFIF ·         XML
·         MPEG-2 ·        ISDOC
   

V souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou přípustné i další datové formáty, a to:

  •          DOC/DOCX
  •          XLS/XLSX

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých je zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému (dále jen škodlivý kód):

      Pokud je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Městský úřad Košťany přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Městský úřad Košťany přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, a je možné určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, je odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Nelze-li určit odesílatele doručeného dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/povinne-zverejnovane-informace/podatelna/