Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Dotace na podporu sportovního a kulturního vyžití mládeže


Aktualizace pravidel s účinností od 16. 1. 2023

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu a kulturního vyžití mládeže

Město Košťany uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu kultury, sportu a tělovýchovy mládeže proto, aby zajistilo co největšímu podílu mládeže zdravé a přiměřené organizované využití volného času. Tím chce podpořit zlepšení zdravotního stavu mládeže, získání zdravých návyků, a především dosáhnout snížení kriminality, alkoholismu a drog mezi mládeží. Pro rozdělení uvolněných prostředků platí tato pravidla:

 1. Z rozpočtu města se vyčleňují na tyto účely finanční prostředky dle schválení zastupitelstva města Košťany, a to v takové výši, kterou si město může v daném roce dovolit.
 2. Dotace jsou určeny pro organizace, zabývající se v průběhu roku soustavně a systematicky (alespoň 2 krát týdně po celý rok, vyjma letních prázdnin) sportovní, turistickou, kulturní, uměleckou a podobnou činností košťanské mládeže do 19 let (mládež, na kterou je žádáno nedosáhne věku 20 let v době podání žádosti (žádající organizace připojí čestné prohlášení rodičů, že mládežník v letošním roce organizaci navštěvuje – formulář dle přílohy).

Město Košťany rozdělí vyčleněné prostředky

 • 90%  – pro jednotlivé organizace na počet mládeže k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů, maximálně však 8.000,-Kč/1 mládežník-ce. (Dotace dle čl. I)
 • 10%  –  na mimořádné a významné akce, sportovní turnaje atd. (Dotace dle čl. II)

I. Dotace dle počtu mládeže v jednotlivých organizacích – pravidelná činnost

 1. O dotaci žádají organizace každý rok písemně na Město Košťany. V žádosti je třeba uvést název, statutární orgán, adresu a bankovní spojení organizace atd. – vše dle přílohy č.1. Od roku 2023 včetně se lhůta pro podání žádostí prodlužuje do 28. 2. daného roku, tj. do 28. 2. 2023 a pro každý další rok je nejzazší termín pro podání žádostí 28. únor.
 2. Rozdělení uvolněné částky na jednotlivé sportovní, kulturní organizace, spolky atd. vypočte a schválí RM, popř. ZM (dle zákonných limitů). Výše částky se vypočte podle počtu mládeže s trvalým pobytem ve městě Košťany, registrované v daných organizacích k 31. prosinci předchozího roku. Dotace se vyplácejí na základě uzavřených smluv.
 3. Dotace se poskytuje sportovním a kulturním organizacím, spolkům, které splní následující podmínky:
  – Mládež provádí soustavnou a pravidelnou činnost, organizace doloží rozpisem pravidelných tréninků, cvičení, akcí apod.
  – Mládež, na kterou je žádáno nedosáhne věku 20 let v době podání žádosti.
  – Žadatel musí mít splněny všechny náležitosti z předchozích let vůči Městu Košťany.
  – Mládežník musí mít trvalý pobyt ve Městě Košťany v době podání žádosti.
 4. Poskytnuté dotace je možno použít pouze pro podporu sportovní, tělovýchovné a podobné činnosti mládeže.

Typické oblasti využití prostředků jsou např.:

 • náklady na pořízení sportovního náčiní a jednotného oblečení
 • náklady spojené s účastí mládeže na soustředěních, soutěžích – startovné, doprava (při vyúčtování předloží cest. příkaz, kopii velkého technického průkazu silničního motorového vozidla)
 • ubytování a stravování (nutno doložit jmenovitým seznamem), náhrada rozhodčím, ceny atd.
 • provoz (včetně el. energie, plynu, vodného stočného, odpadů atd.), opravy sportovišť
 • zaplacené nájemné za sportoviště.

Poskytnuté dotace je možno použít také na investice, mzdy a odměny zaměstnanců, trenérů organizace, a to v následující výši:

 1. investice do výše 20% z celkové výše poskytnuté dotace. V případě překročení tohoto limitu organizace vrátí poskytovateli částku, o kterou limit 20% překročila.
 2. mzdy a odměny zaměstnanců, trenérů organizace do výše 10% z celkové výše poskytnuté dotace. V případě překročení tohoto limitu organizace vrátí poskytovateli částku, o kterou limit 10% překročila.
 3. V případě podání žádosti poskytovateli (k rukám ZM) mohou být výše uvedené limity v čl. I bodu 4 odst. a), b) rozhodnutím ZM upraveny-navýšeny, a to max. o + 20 % v případě, že žadatel doloží a odůvodní, že se jednalo o mimořádnou nebo výjimečnou událost (např. živelné události, výjimečný stav, pandemie, požáry atd.).

II. Dotace určené na mimořádné a významné akce, sportovní turnaje

 1. O dotaci žádají organizace každý rok písemně na Město Košťany. V žádosti je třeba uvést název, statutární orgán, adresu a bankovní spojení organizace atd. – vše dle přílohy č.2.
 2. Žádosti lze předkládat v průběhu celého roku, první rozdělení této dotace proběhne nejdříve po 31.3. v daném roce, další rozdělování dotací v průběhu roku proběhne dle finančních možností, předložených žádostí a výše nerozdělených finančních prostředků – zůstatku.
 3. Dotace jsou určeny na náklady spojené s pořádáním mimořádných a významných akcí nebo na náklady spojené s účastí členů jednotlivých organizací na těchto akcích. Nelze je použít na investice, mzdy a odměny zaměstnanců organizace.
 4. Žádosti o přidělení zpracuje a schválí RM, popř. ZM (dle zákonných limitů). Dotace se vyplácejí na základě uzavřených smluv.

Společné ustanovení

 1. Tyto pravidla se neřídí směrnicí města o zadávání veřejných zakázek.
 2. Schválením této směrnice se ruší všechny předchozí pravidla pro podporu sportu.
 3. RM, ZM si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci.
 4. Platnost pravidel je od 16. 1. 2023.
 5. RM, ZM může upravit obsah příloh dle potřeb města.

Město Košťany si vyhrazuje právo kontroly vykázané členské základny, pravidelné a soustavné sportovní činnosti a použití dotace. Organizace, která přidělené prostředky použije k jiným účelům, než byly uvedeny ve smlouvě a v rozporu s pravidly, ztrácí v příštím roce nárok na příspěvek.

Pravidla schválena usnesením zastupitelstva Města Košťany č. 81/2022/2 ze dne 16. 12. 2022.

Přílohy

 • Příloha č. 1
 • Příloha č. 2
 • Příloha č. 3

Dokumenty ke stažení

Pravidla sport kultura mládež 2023 (*.pdf)

Pravidla-pro-uvolnovani-dotaci-na-podporu-sportu-a-kulturniho-vyziti-mladeze-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,72 kB

Příloha 1 – Žádost o přidělení dotace na děti – MS Word (*.docx)

Žádost-o-poskytnutí-dotace-na-pravidelnou-činnost-příloha-č.1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 44,48 kB

Příloha 1 – Žádost o přidělení dotace na děti – Formát pro tisk (*.pdf)

Žádost-o-poskytnutí-dotace-na-pravidelnou-činnost-příloha-č.11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,81 kB

Příloha 2 – Žádost na mimořádné a významné akce – MS Word (*.docx)

Žádost-o-poskytnutí-dotace-na-mimořádné-a-významné-akce-sportovní-turnaje-–-příloha-č.-2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 44,35 kB

Příloha 2 – Žádost na mimořádné a významné akce – Formát pro tisk (*.pdf)

Žádost-o-poskytnutí-dotace-na-mimořádné-a-významné-akce-sportovní-turnaje-–-příloha-č.-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,03 kB

Příloha 3 – Prohlášení rodičů – MS Word (*.docx)

Priloha-c.3-pravidla-sport-prohlaseni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,44 kB

Příloha 3 – Prohlášení rodičů – Formát pro tisk (*.pdf)

Priloha-c.3-pravidla-sport-prohlaseni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,26 kB