Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Dotace na tepelné čerpadlo


Dotační program č. 1.2022_E_1

Název programu: EKOLOGIE 1- TEPELNÁ ČERPADLA

Cíl programu

Zejména zlepšení ovzduší na katastru obce, snížení tepelné náročnosti na vytápění objektů pro bydlení občanů města Košťany

Poskytovatel dotace: Město Košťany

Finanční objem: dle schváleného rozpočtu města Košťany pro daný kalendářní rok

Cílová skupina: obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Košťany

Zaměření programu

 • Zejména snížení emisí produkovaných z lokálních topenišť na katastru města Košťany
 • Snížení energetické náročnosti objektů na bydlení občanů města Košťany

Podporované tepel. zdroje: tepelné čerpadlo (TČ) kompletní zařízení včetně montáže

Závazné ukazatele jsou:

 • Finanční parametry
 • Oprávněný žadatel
 • Vhodný objekt
 • Časové období

Finanční parametry

 • Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo (dále jen ), může podat žadatel, který splní závazné ukazatele programu a nepřesáhne součet všech čerpaných dotací/podpor na danou akci 90%, s tím, že z tohoto programu bude vyplacena dotace ve výši max. 60.000,- Kč / objekt / kalendářní rok.
 • Dotace na tepelné čerpadlo se dají sčítat i s dotacemi/podporami z jiných zdrojů za dodržení výše uvedeného pravidla 90%.

Hodnocení

 1. Dotaci může získat oprávněný žadatel s „vhodným“ objektem
 2. Dále rozhoduje datum podání žádosti.

Příklady:

 • Celkové náklady na TČ-200.000,- Kč, dotace od státu 130.000,- Kč, dotace od města Košťany – 50.000,- Kč (splněna podmínka 90% součtu podpor)
 • Celkové náklady na TČ-150.000,- Kč, dotace od státu 100.000,- Kč, dotace od města Košťany – 35.000,- Kč (dotace města byla krácena na 35.000,- Kč, aby byla splněna podmínka 90% součtu podpor)

Oprávněný žadatel

 • Žádost si může podat každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Košťany, která je majitelem „vhodného“ objektu (vhodný objekt-dle pravidel)
 • Žadatel -vlastník topidel (specifikovaných níže jako uznatelný typ vytápění vhodných pro dotaci), která budou vyměněna nebo vlastník realizované novostavby.

Vhodný objekt

Dotace může být poskytnuta pouze na objekt na katastru města Košťany, který je ve vlastnictví oprávněného žadatele a jedná se o objekt určený k bydlení:

a) rodinný dům, kde je minimálně 1 osoba trvale hlášena;
b) bytový dům, kde je minimálně 1 osoba trvale hlášena;
c) rekreační objekt s č.p./č.ev.-kde je minimálně 1 osoba trvale hlášena
d) novostavba (platné stavební povolení – objekt pro bydlení, pro novostavbu bez trvale hlášené osoby)
a je zároveň splněna podmínka bodu 1.1. nebo bodu 1.2.

1.1. Objekt je vytápěný

Uznatelný typ vytápění pro poskytnutí dotace pro tepelné čerpadlo

 • způsob vytápění nemovitosti: na tuhá paliva (vyjma peletkových): Ano
 • kapalnými palivy (nafta): Ano
 • elektrokotel/přímotopné): Ano
 • plynové (ne kondenzační kotel): Ano
 • s podmínkou: plynové (kondenz.) a peletkové kotle: Ano /  Ne

Klasifikace podmínky:

Plynový kondenzační nebo peletkový kotel je uznatelný typ vytápění pro poskytnutí dotace, pokud je daný kotel starší více jak 12 let (žadatel doloží montážní list, revize, případně fakturu, kterými prokáže stáří).

1.2. Objekt je novostavbou a není vytápěný topidly specifikovanými v bodě 1.1 – viz. výše

pozn.: Na daný objekt může být poskytnuta pouze jedna dotace pro TČ, může být v dalších letech dotace opakována, nejdříve však po 20 letech.

Časové období

 • Žádost o dotaci může žadatel podat od 1. května v daném kalendářním roce, kdy bude akci realizovat, zahajovat realizaci.
 • Žádost o dotaci může žadatel podat po 1. 5. v daném roce, a to i na projekty realizované v minulosti, pokud daný projekt odpovídá podporovanému tepelnému zdroji (TČ). Termín od dokončení projektu (kolaudace, kolaudační souhlas, nebo proplacení poslední fa – výpis z banky) do podání žádosti nesmí být delší než jeden rok.
 • Neuspokojené žádosti z hlediska nedostatku finančních prostředků nebudou evidovány ve smyslu dalšího pořadí a žadatel bude informován o nepřidělení dotace z důvodu nedostatku finančních prostředků a může si žádost podat případně příští rok znova.
 • Schválený projekt musí být dokončen včetně podání závěrečné zprávy do 2 let od data přidělení dotace, které je uvedeno na rozhodnutí.

Příklady:

 • Náklady na TČ-100.000,- Kč – faktura byla uhrazena dne 2.5.2021(nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí ze dne 2.5.2021), žadatel podá žádost 1.5.2022, může žádat splnil podmínku 1 roku zpětně.
 • Náklady na TČ-100.000,- Kč – faktura byla uhrazena dne 2.5.2021(nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí ze dne 2.5.2021), žadatel podá žádost 2.5.2022, může žádat splnil podmínku 1 roku zpětně.
 • Náklady na TČ-100.000,- Kč – faktura byla uhrazena dne 2.5.2021(nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí ze dne 2.5.2021), žadatel podá žádost 3.5.2022, nemůže žádat nesplnil podmínku 1 roku zpětně o jeden den.

Obsah žádosti o poskytnutí dotace bude předložen na podatelnu města v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – Rada města Košťany – dotace: Ekologie 1 – Tepelná čerpadla“, obálka bude obsahovat:

 • Vyplněná žádost dle přílohy
 • Výpisu z KN pro daný objekt (stačí z internetu), kde bude uvedeno, že žadatel je vlastníkem. V případě jakékoliv formy spoluvlastnictví bude uveden souhlas spoluvlastníka nemovitosti s realizací dané akce.

Finanční čerpání dotace

 • Na základě schválené žádosti bude žadateli vydáno rozhodnutí o přidělení dotace, čerpání finančních prostředků proběhne do 30 dnů od předložení závěrečné zprávy včetně žádosti o platbu.

Závěrečná zpráva obsahuje

 • Kopie všech rozhodnutí o přidělení všech dotací/podpor na danou akci, případně čestné prohlášení o poskytnutých dotací/podpor.
 • Fotodokumentace projektu (ideálně 2 fotografie před a po realizaci dané akce).
 • Vyplněné závěrečná vyhodnocení akce včetně žádosti o proplacení dotace.
 • Kopie dokladů o uhrazení všech nákladů na danou akci, faktury + bankovní výpis o úhradě fa.

Závěrečná stanovení

 • Projekt musí být dokončen včetně podání závěrečné zprávy do 2 let od data přidělení dotace, které je uvedeno na rozhodnutí, o případném prodloužení termínu dokončení projektu rozhodne poskytovatel na základě předložené žádosti. Prodloužení termínu na dokončení projektu není nárokové, v případě prodloužení termínu může být prodlouženo pouze 1x v max. délce 1 roku, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • Udržitelnost projektu je 5 let, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • Udržitelnost projektu přechází i na nového vlastníka v případě prodeje, darování, úmrtí, původní žadatel uvede do případné kupní, darovací smlouvy, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • Žadatel musí poskytovateli umožnit kontrolu dodržování vyčerpané dotace po dobu udržitelnosti projektu např. kontrolou provedenou na místě, v opačném případě žadatel vrací celou výši dotace.
 • V případě nejasností (např. uznatelnosti typu kotle atd.) rozhodne ZM o případném přidělení dotace na svém veřejném zasedání.

Program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Košťany dne 30. 3. 2022 usnesením č. 44/2022.

Přílohy dotačního programu

Žádost o poskytnutí dotace na pořízení tepelného čerpadla

TC-zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,68 kB

Závěrečné vyhodnocení dotace na pořízení tepelného čerpadla

TC-zaver.vyhodnoceni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,6 kB

Dotační program ve formátu (*.pdf) k vytištění

Uprava_DOTACNI-PROGRAM-c-1_2022-EKOLOGIE_TC-web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,58 kB