Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Svatební obřady

V obřadní síni Městského úřadu Košťany se oddává každou sobotu v měsíci, mimo státních svátků. Obřady se mohou konat v době od 9.00 do 13 hodin.

Oddávající:

Tomáš Sváda – starosta

Zbyněk Král – místostarosta

Mgr. Pavel Vondra – člen ZM (radní)

Naďa Lebedová – člen ZM (radní)

Registrované partnerství

Registrované partnerství lze uzavřít v budově úřadu v kanceláři matriky nebo v obřadní síni každou sobotu v měsíci, mimo státních svátků, v době od 9 do 13 hodin – vždy po předchozí domluvě.

Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství se činí pouze v přítomnosti matrikářky.

Poznámka:

Pokud je sňatek/registrované partnerství uzavírán/o mimo stanovený termín/stanovenou dobu, činí správní poplatek 3 000 Kč.

Informace:

Doklady potřebné k uzavření manželství a k prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

Občané ČR k žádosti předloží tyto doklady:

 1. platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 2. rodný list

 3. rozsudek o rozvodu manželství/o zrušení partnerství

 4. úmrtní list (manžela/partnera, pokud je ovdovělý)

 Cizinec k žádosti předloží tyto doklady:

 1. platný cestovní pas nebo platný průkaz totožnosti

 2. rodný list

 3. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/ke vstupu do registrovaného partnerství s českým státním občanem, kde musí být vyznačeno jméno a příjmení žadatele, adresa, datum narození, státní občanství, osobní stav a věta, že žadatel je právně způsobilý uzavřít sňatek. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství /ke vstupu do registrovaného partnerství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

 4. rozsudek o rozvodu manželství/ o zrušení partnerství

 5. úmrtní list (manžela/partnera pokud je ovdovělý)

 6. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Cizineckou policií ČR, které
  nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství/prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství (pokud je snoubenec/partner ze států EU tak nemusí dokládat).

Jsou-li k uzavření manželství/prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství/zrušení partnerství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Pokud snoubenec/partner nerozumí českému jazyku slovem i písmem, musí mít tlumočníka, pokud rozumí, doloží prohlášení, že rozumí slovem i písmem českému jazyku.

Dotazník k uzavření registrovaného partnerství

Dotazník k registrovanému partnerství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 962,6 kB

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 70,5 kB